Home / Vervolg

Vervolg

De Strategie Digitale Economie beschrijft de ambitie en beleidslijnen waarlangs wij de digitale transitie van de economie willen vormgeven. Het biedt een kader en een kompas richting een weerbare, vernieuwende, ondernemende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Een economie die werkt voor onze bedrijven, (kennis)instellingen en burgers. Met vijf pijlers geven we een perspectief met ambities en doelstellingen waarop wij inzetten, en concrete acties die wij daarvoor ondernemen.

De komende periode wordt ons beleid tot uitvoering gebracht en op onderdelen verder worden geconcretiseerd. De uitwerking en uitvoering daarvan vindt plaats in interbestuurlijke en interdepartementale samenwerking en in dialoog met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Dit vervolg bestaat uit drie sporen:

1. Uitvoering en nadere uitwerking Strategie Digitale Economie

Inhoudelijke uitwerking

De strategie beschrijft ambities, doelstellingen en acties waar we vandaag al invulling aan geven of vanaf morgen mee aan de slag gaan. Op onderdelen is nadere uitwerking nodig. Bijvoorbeeld rondom de thema’s digitale infrastructuur en digitale autonomie. De komende periode krijgt deze uitwerking vorm en informeren we de Tweede Kamer daarover, conform is toegezegd.

Uitvoerbaarheid en financiën

Het monitoren van de uitvoering en van (tussentijdse) resultaten is noodzakelijk om vooruitgang in de digitale economie bij te houden en vast te stellen waar verdere inspanningen nodig zijn. Nadere uitwerking van deze monitoringsystematiek vindt nog plaats. Daarbij maken we onder andere gebruik van het Europese monitoringssysteem, zoals de DESI.

De in dit document genoemde beleidsinzet wordt uitgevoerd binnen de daarvoor reeds beschikbaar gestelde budgetten.

2. Interdepartementale samenwerking

Het beleid voor de digitale economie is ingebed in breder kabinetsbeleid, zoals het Coalitieakkoord, de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren en de Nederlandse Cybersecuritystrategie. Verschillende departementen geven daarnaast uitvoering aan – veelal sectorale – digitaliseringstrategieën en -initiatieven, die raken aan deze strategie. Omdat al deze onderdelen onderling met elkaar zijn verbonden vraagt dit om een meer integrale gezamenlijke aanpak. Om de ambities voor de digitale economie succesvol en versneld tot uitvoering te brengen liggen er kansen voor verbreding en verdieping van de interdepartementale samenwerking. De komende periode maken we daar gezamenlijk werk van. Zo kan meer massa en synergie ontstaan bij het realiseren van de opgaven waar we aan werken.

3. In samenwerking en gesprek met elkaar

We willen bedrijven, burgers, de Tweede Kamer en samenwerkingspartners informeren, inspireren en motiveren om met ons werk te maken van een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie. Samenwerking is onmisbaar om de digitale transitie in goede banen leiden. Het gezamenlijk vormgeven van de digitale transitie en digitale economie vraagt daarbij om constant en blijvend contact met de buitenwereld. Dat gaan we vormgeven door meer structureel in gesprek te gaan met onze stakeholders, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden zoals burgers. De Toekomstverkenning Digitale Economie 2030 die als bijlage bij deze strategie is toegevoegd biedt daarbij een relevant aanknopingspunt voor een verder gesprek.